Algemene Leden Vergadering naar 29 nov

Algemene Leden Vergadering naar 29 nov

ALVDoor omstandigheden zijn we genoodzaakt de ALV (Algemene Leden Vergadering) uit te stellen en te verplaatsen naar donderdagavond 29 november aanvang 21:00u. Hiervoor worden alle leden van onze vereniging uitgenodigd. 

Leden hebben de hoogste zeggenschap binnen een vereniging. De Algemene Ledenvergadering (ALV) vindt minimaal één keer per jaar plaats. Wat komt er aan bod en welke bevoegdheden heeft de ALV?

De Algemene Ledenvergadering (ALV) als orgaan  

De leden van een vereniging bepalen voor de vereniging het beleid en activiteiten voor de komende periode. De leden hebben in principe alle bevoegdheden die niet door de wet zijn bepaald, of zijn opgedragen aan het bestuur of commissies. Dit laatste moet dan wel in de statuten zijn beschreven. Omdat het ondoenlijk is leden dagelijks te raadplegen over allerlei dagelijkse zaken of uitgaven, wordt een bestuur samengesteld. Dit gebeurt tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV).

De ALV heeft het laatste woord over de inhoud van de statuten en ook alleen de ALV kan besluiten de vereniging te ontbinden. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en heeft eigen taken en verantwoordelijkheden. De ALV mag dus niet besturen. Wel kan de ALV, wanneer zij het niet eens is met het gevoerde beleid, aan de bestuurders ontslag verlenen.

Tot de bevoegdheid van de ALV behoren in principe de volgende zaken: wijziging van de statuten benoemen en afzetten bestuurders benoemen en afzetten van commissarissen en - indien van toepassing - hun bezoldiging dechargeren van bestuurders (het ‘ eervol ontslaan' van een bestuurder, de ALV kan een decharge tegengaan, b.v. wanneer een penningmeester zijn jaarrekening nog niet af heeft) goedkeuring van de begroting en de jaarrekening het uitsluiten van een lid

In de statuten kan worden vastgesteld dat bepaalde taken en bevoegdheden door de ALV worden uitbesteed aan andere commissies. Als volgens de statuten commissies in het leven geroepen kunnen worden, wordt de macht van de ALV enigszins beperkt. Zo kan het zijn dat er een geschillencommissie wordt ingesteld of een commissie voor beroep bij ontzetting uit het lidmaatschap.

Onderwerpen  

Tijdens de jaarlijkse ALV komen de volgende zaken (minimaal) aan de orde:

> Verkiezing en (her) benoeming bestuur

> Wijziging of samenstellen van commissies (onder meer kascommissie voor het komende jaar)

> Het gevoerde beleid in het afgelopen jaar en het te voeren beleid in het komende jaar

> Algemeen jaarverslag (wat heeft de vereniging het afgelopen jaar gedaan) en financieel verslag (inclusief een jaarrekening, waarin de inkomsten en uitgaven staan)

> Het verslag van de kascommissie van het afgelopen jaar

> Definitieve begroting voor het lopende jaar en voorlopige begroting voor het komende jaar het behandelen van moties (leden of groepen leden kunnen een verzoek indienen aan het dagelijks bestuur om iets te doen, of juist te laten)

> Wijzigingen van het huishoudelijk reglement

> Vaststellen van de contributie voor het komende jaar en eventueel het inschrijfgeld

Rolverdeling

Doorgaans is er een vaste rolverdeling tijdens de ALV. Zo zal de voorzitter meestal de vergadering leiden en de penningmeester de jaarrekening toelichten. De kascommissie doet verslag van zijn bevindingen. De voorzitter is de persoon die het bestuur vertegenwoordigd en het woord voert namens het bestuur. Alleen tijdens specifieke punten, zoals de bespreking van de financiële stukken, neemt een van de andere bestuursleden het woord over.CommissiesTijdens de ALV kunnen diverse commissies verslag doen van hun verrichtingen van het afgelopen jaar en eventuele wensen voor het komende jaar bespreekbaar maken. Een commissie is een groep mensen binnen de vereniging die een bepaalde taak hebben uit te voeren. Te denken valt aan bijvoorbeeld een wedstrijdcommissie. De commissie wordt meestal voor een bepaalde periode geïnstalleerd (ook wel chargeren genoemd). Dit gebeurt tijdens de ALV. Ook als er nieuwe leden in de commissie komen, moet de ALV goedkeuring verlenen.

Kascommissie  

De kascommissie geeft advies aan de ALV om de financiele verslagen goed of af te keuren. De commissie brengt tijdens de ALV verslag uit over de financiën. In het verslag staat beschreven op welke wijze de controle is uitgevoerd en worden de bevindingen vermeld. Stemt de kascommissie in met de financiële verantwoording, dan kan ze uit haar taak worden ontheven.

Onze hoofdsponsoren:
Feijen Metaaltechniek
Damen Machinaal Timmerwerken
Café de Bout Soerendonk
Milldam recycling company
Assurantiekantoor van Hunsel & Govers BV
Klikkelstein kinderopvang